Wolne miejsce pracy w Muzeum UG

MIEJSCE PRACY:   Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego

STANOWISKO: Referent /specjalista

WYMIAR ETATUPełny etat

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe z zakresu nauk humanistycznych  (preferowane kierunki: historia, historia sztuki, etnologia, muzealnictwo)
 • doświadczenie w organizacji wydarzeń kulturalnych
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność i dokładność, umiejętność pracy pod presją czasu
 • doświadczenie w działalności edukacyjnej i popularyzacyjnej oraz współpracy z innymi podmiotami (stowarzyszeniami itp.) w zakresie ochrony pamięci.
 • bardzo dobra znajomość jednego języka obcego (preferowany j. angielski) w mowie i piśmie

PRZEWIDYWANY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Promocja:

 • popularyzowanie i promowanie działalności Muzeum
 • opracowywanie informacji do mediów oraz przygotowanie materiałów promocyjnych
 • obsługa strony www oraz social mediów
 • stworzenie i realizacja strategii promocyjnej Muzeum
 • współpraca z instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji wspólnych przedsięwzięć
 • inicjowanie i koordynacja działalności kulturalnej, edukacyjnej i popularnonaukowej np. lekcji muzealnych, warsztatów, wykładów
 • udział w projektach badawczych i naukowych

Wystawy:

 • współtworzenie wystaw czasowych
 • koordynacja w zakresie planowania i organizacji wystaw
 • pozyskiwanie zbiorów i materiałów do celów naukowych, edukacyjnych i wystawienniczych
 • nadzór nad ekspozycjami Muzeum UG
 • oprowadzenie po wystawie stałej Muzeum UG oraz wystawach czasowych

Zbiory:

 • pozyskiwanie muzealiów, katalogowanie i naukowe opracowywanie gromadzonych zbiorów
 • przygotowanie i opracowywanie dokumentów związanych z prowadzeniem procesu tworzenia wystaw np. zgód autorskich czy licencji

WYMAGANE  DOKUMENTY:

 • Curriculum vitae (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zdobyte kwalifikacje,

 

APLIKACJE NALEŻY SKŁADAĆ:

Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bielańska 5, 80-851 Gdańsk, pok. 85

 muzeum@ug.edu.pl 

 

w terminie do dnia:

15.07.2024

 

Klauzula zgody

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko referent/specjalista  oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Ponadto oświadczam, iż zostałem  poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

1.         Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.

2.         Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl

3.         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko referent/specjalista

4.         Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 221  ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221  ustawy - Kodeks Pracy oraz kandydatów wyrażających chęć wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.

5.         Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym  art. 22 ¹ kp oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji.

6.         Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.

7.         Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach. Wyjątek stanowić będą dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłych rekrutacji - w takim przypadku Uczelnia będzie przechowywała dane nie dłużej niż do jednego roku od zakończenia pierwszej rekrutacji, w której kandydat brał udział.

8.         Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.

9.         Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:

a.         prawo dostępu do treści swoich danych,

b.         prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

c.         prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,

d.         prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

e.         prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych